Ana Sayfa Arama Galeri Video Yazarlar
Üyelik
Üye Girişi
Yayın/Gazete
Yayınlar
Kategoriler
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Puan Durumu
WhatsApp
Sosyal Medya
Uygulamamızı İndir

Üzümlü Köyüne Müjde

Üzümlü köyünün (Davdas) sokakları kilitli parke taşına kavuşuyor.

Bu haberin fotoğrafı yok

İlçemize bağlı Üzümlü köyünün (Davdas) sokakları kilitli parke taşına kavuşuyor. Köylere Hizmet Götürme Birliğince duyurulan ihale 21 Nisan 2015'te gerçekleştirilecek. İhaleyi alan firma 45 iş günü içerisinde Üzümlü köyünün sokaklarını daha güzel bir görünüme kavuşturacak.

 

İhale ayrıntıları şöyle:

Başyayla İlçesi Üzümlü Köyü Köy içi Kilitli Parke Taşı Yapım İşi

1- İdarenin                 
a-) Adresi        :           Başköy Mahallesi Cumhuriyet Cadddesi Hükümet Konağı No:139 Kat:2 70700 Başyayla/KARAMAN

b-) Telefon ve Faks numarası                        :           Tel : 0 338 351 62 47 0 338 351 62 47 Fax :0338 351 61 09

c-) Elektronik Posta Adresi (Varsa)    :                      

2-İhale Konusu Yapım İşinin                         

a-) Adı :           Başyayla İlçesi Üzümlü Köyü Köy içi Kilitli Parke Taşı Yapım İşi

b-) Niteliği, Türü ve Miktarı   :           Projesinde belirtilen işler.

c-) Yapılacağı Yer (Teslim Yeri)         :           Başyayla İlçesi Üzümlü Köyü.

d-) İşe Başlama Tarihi            :           Sözleşme yapıldıktan sonra yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

e-) İşin Süresi  :           Yer tesliminden itibaren 45 (kırkbeş) takvim günüdür.

                       

3-İhalenin                  

a-) Yapılacağı Yer       :           Başyayla Kaymakamlığı ve Birlik Başkanlığı (Kaymakam Makam Odası) Başyayla Hükümet Konağı Kat:2 Başyayla /KARAMAN

b-) Tarihi ve Saati       :           21/04/2015 Salı günü saat 14:00

c-) İhalenin Şekli         :           Birlik İhale Yönetmeliğinin 18. Maddesi Gereği Açık İhale Usulü

                       

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak  kriterler:                

4.1. İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler;

a-) Tebligat için adres beyanı; ayrıca varsa irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik  posta adresi,

b-) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi;

      1-Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

      2-Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c-) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

      1-Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli imza beyannamesi,

      2-Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile Tüzel kişiliğin Yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri,

d-) Birlik İhale Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (a), (b), (c), (ç), (d), (e), (f), (g) ve (ğ) bentlerinde   sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname, (Vergi/SGK borcu olmadığına dair belge),

e-) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu (Birim Fiyat Teklif Mektubu),

f-) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

g-) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile   noter tasdikli imza beyannamesi,

h-) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı  beyannamesi,

ı-) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin ortaklık hisse beyannamesi,

i-) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

j-) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde İdari Şartnamenin 7.1. maddesinin (b), (c), (d), ( ı ) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur,

k-) Teknik Personele ait taahhütname,

l-) İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

a-) İş deneyim belgeleri: İsteklinin, son on yıl içinde yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına yaptığı teklif bedelinin en az % 50 oranında   idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş ile ilgili deneyimini gösteren   tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,

b-) Bu ihalede, Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği (A) Altyapı İşleri Başlığının V.  Grup   işlerinde sayılan işler   benzer iş olarak kabul edilecektir.

c-) İnşaat Mühendisleri ve mimarlar gerçek kişi sıfatıyla iş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle  ihaleye katılabilirler.

d) Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin /mezuniyet belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, iş deneyim belgesi /mezuniyet belgesi sahibi gerçek kişinin aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip olduğuna dair ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir yada serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen belge.            

5-) Ekonomik Açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.      

6-) İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. Yerli istekli lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.                       

7-) İhale dökümanı Başyayla Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başköy Mahallesi Cumhuriyet Cadddesi Hükümet Konağı No:139 Kat:2 70700 Başyayla/KARAMAN  adresinde görülebilir ve 50.00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur.              

😎 Teklifler 21/04/2015 Salı günü saat 13:45'e  kadar Başyayla Kaymakamlığı ve Birlik Başkanlığı (Kaymakam Makam Odası) Başyayla Hükümet Konağı Kat:2 Başyayla/KARAMAN adresine verilir. İhale günü 13:45’ ten sonra İdareye sunulan teklifler değerlendirmeye  alınmaz.

9-) Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz.                     

10-) İstekliler tekliflerini, Birim Fiyat teklifi üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden  Sözleşme  imzalanacaktır.           

11-) İstekliler teklif edilen bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12-) Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.           

13-) Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

                       Hamza ÖZER

                       Başyayla Kaymakamı

                       Köylere Hizmet Götürme  Birlik Başkanı